VARIETY NAME SIZES ZONE WxH
Elsie Lee (Shammerello) #1, #2 ,#3 5 5’x3′
Mid-Season. Double Lavender, Shammerello