VARIETY NAME SIZES ZONE WxH
Girard’s Pleasant White (Girard) #1, #2, #3 6 3’x3′
Mid-Late Season. White cream flowers. Dark green foliage.